Ekonomi

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2023 yılı içinde yerli ve yabancı toplam 216 adet kurumsal yatırımcı ve analist ile Şirket faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içindeki diğer gelişmeler hakkında görüşmeler yapılmıştır. Anadolu Efes, pay sahiplerini ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan yurt içi ve yurt dışı konferansların yanısıra çeşitli sanal konferanslara ve organize ettiği diğer toplantılara katılım sağlamaktadır. Bu kapsamda 2023 yılında yurt içinde ve yurt dışında toplam 8 roadshow/ konferansa iştirak edilmiştir
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127493
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Websitemizde Yatırımcı İlişkileri sekmesi altında Kurumsal Yönetim bölümünün altında Bağış ve Yardım Politikası başlığı altındadır: https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/293/bagis-ve-yardim-politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bağış ve yardımlara ilişkin politika Esas Sözleşmemizin 45. maddesinde düzenlenmektedir. Esas Sözleşmemiz websitemizde https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/298/ana-sozlesme adresinde bulunmaktadır
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşmemizin 32. maddesinde düzenlenmiştir. Esas Sözleşmemiz websitemizde https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/298/ana-sozlesme adresinde bulunmaktadır
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
18 Nisan 2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına medya kuruluşlarından herhangi bir katılım olmamıştır. Genel Kurulumuza Bağımsız Denetim Şirketi Sorumlu Denetçisi, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Hissedarlarımız ve Şirket çalışanları katılmıştır
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 43,05
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Websitemizde Yatırımcı İlişkileri sekmesi altında Kurumsal Yönetim bölümünün altında Temettü Politikası başlığı altındadır: https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/291/temettu-politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Yönetim Kurulu’muzun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu’muzun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
18/04/2023 0 % 82,97 % 0 % 82,97 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/Tutanak Bulunmamaktadır 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139726

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nda Yönetim Kurulu Komiteleri’nin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nda Yönetim Kurulu Komiteleri’nin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Aday gösterme komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda Yönetim Kurulu Komiteleri’nin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nda Yönetim Kurulu Komiteleri’nin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun Yönetim Kurulu 3 nolu maddesinde belirtildiği gibi ücret komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda Yönetim Kurulu Komiteleri’nin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporumuzda “Faaliyet Sonuçları ve Beklentiler” başlığı altında yer verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Kurumsal Yönetim ve Ücretlendirme Politikası https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/292/ucretlendirme-politikasi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Yapılan açıklamada Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine yer verilmekte diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bir ücret ödenmediği belirtilmektedir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere ödenen ücretlerin toplamına yer verilmiş, kişi bazında bir kırılım verilmemiştir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 5 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 86 % 29 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 100 % 25 4 4

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Kasım 2021
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Evet (Yes)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yetki devri olmamıştır
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
14
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer verilmiştir
Yönetim kurulu başkanının adı
Tuncay Özilhan
İcra başkanı / genel müdürün adı
Onur Altürk
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249294
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Websitemizde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altında Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (EÇ-K)Politikası bulunmaktadır. Yönetim kurulu üye adaylıklarında cinsiyet, uyruk, etnik köken, ülke ve kültürel geçmiş açısından çeşitlilik kriterleri dikkate alınır. Kurul üyeleri yaş, dil, ırk, sosyoekonomik geçmiş, profesyonel ve endüstri geçmişi, coğrafi deneyim ve uzmanlık, cinsiyet, kıdem, etnik köken ve düşünce çeşitliliğinin orantılı bir karışımını içerir. Yönetim Kurulunda çeşitliliğin optimum karar alma ile sonuçlandığına ve başarıya götüren stratejinin geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olduğuna inanırız. Websitemizde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altında ayrıca Yönetim Kurulunda Cinsiyet Eşitliği politikası bulunmaktadır. Bu kapsamda Anadolu Efes Yönetim Kurulunda kadın üyelerin temsili öncelikli bir EÇ-K hedefi olarak belirlenmiştir. Politikaya göre kadın üye oranının 2030a kadar %30a ulaşması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu, bu hedefe ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşır. Hedef gerektiği durumlarda tekrar gözden geçirebilir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın üye sayısı 1 (bir) kadın üye sayısının oranı %9’dur
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Tuncay Özilhan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/06/2000 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Kamilhan Süleyman Yazıcı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/04/2017 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Jason Gerard Warner İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/04/2019 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Tuğban İzzet Aksoy İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/04/2023 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Rasih Engin Akçakoca İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/04/2020 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Agah Uğur İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/05/2021 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Ahmet Boyacıoğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/04/2016 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Barış Tan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/04/2018 Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Uğur Bayar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/04/2018 Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Lale Develioğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/11/2020 Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Bekir Ağırdır İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 10/08/2023 Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında Kurumsal Yönetim başlığı altında Tazminat Politikası yer almaktadır
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
21
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Etik Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Etik İnternet sitesi www.efesethicsline.com (5 dilde) Etik hattı telefon numarası: + 90 212 276 33 37 Etik hat e-posta kanalı: [email protected]
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmektedir. Çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini Anadolu Grubu İnovasyon Portalı olan BiFikir sistemimizden yönetim ile paylaşabilmektedir. İnsan Kaynakları tarafından çalışanlarımıza sunulan hizmetler hakkında istek ve iyileştirme talepleri ise insan kaynakları iş ortaklarına ulaştırılmakta ve yine iş ortakları tarafından takip edilmekte ve çözümlenmektedir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Bulunmamaktadır
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Halefiyet planı Anadolu Efes ve Anadolu Grubu şirketleri genelinde düzenli şekilde bütün çalışanları kapsayan Organizasyonel Gelişim Toplantıları kapsamında değerlendirilmektedir. Kilit Yönetici planları da bu süreçte gözden geçirilmektedir. İlgili pozisyonlardaki değişikliklerde Yönetim Kurulu onayı alınmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Websitemizde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altında İnsan Kaynakları Politikası bulunmaktadır. Burada da belirtildiği üzere, Grubumuzun çalışma ilkeleri arasında da yerini almış olan ve taviz verilmeden uygulanmakta olan şirketin çalışanlarına karşı sorumluluklarından birisi de çalışanlarımız ile her türlü ilişkimizi yürütürken dil, din, ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet farkı ve cinsel yönelim farkı gözetilmemesidir. Çalışanlarımızın farklılıklarından ve kültürel çeşitliliklerinden gurur duyulmakta ve ortak bir amaç çevresinde toplanırken, bu çeşitlilik gelişme için bir araç olarak görülmektedir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal Yönetim başlığı altında İş Etiği İlkeleri kısmında Anadolu Efes İş Etiği İlkeleri içinde yer almaktadır. İnsan Hakları Politikamız da hazırlanıp çalışanlarımızla paylaşılmıştır
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal Yönetim başlığı altında İş Etiği İlkeleri’nde yer almaktadır
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Raporumuz Sürdürülebilirlik başlığı altında yer almaktadır
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Kurumsal Yönetim başlığı altında İş Etiği İlkeleri kısmında Anadolu Efes İş Etiği İlkeleri içinde yer almaktadır

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Ortaklık Yapısı ve Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Bölümü
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Hakkımızda / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe-İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler Faaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun Yönetim Kurulu başlığı altında yer verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık beyanlarına ise Faaliyet Raporu’nun Bağımsızlık Beyanları başlığı altında yer verilmiştir
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun Yönetim Kurulu başlığı altında 3. bölüm olan Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesi altında yer verilmiştir
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları maddesi altında yer verilmiştir
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporumuzda Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler başlığı altında 13. Diğer bölümünde yer verilmiştir
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporumuzda Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler başlığı altında 13. Diğer bölümünde yer verilmiştir
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporumuzda ve websitemizde Sürdürülebilirlik başlığı altında yer verilmiştir

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
5
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin bilgi, belge ve sunumlar ilgili toplantılardan 3 ila 5 gün öncesinde Yönetim Kurulu’nun bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Esas Sözleşmemizin 14. Maddesinde yer almaktadır. Esas Sözleşmemiz websitemizde https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/298/ana-sozlesme bulunmaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet Raporumuzda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun Yönetim Kurulu Başlığı altında 3. bölüm olan Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer verilmektedir.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/343206
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) – Barış Tan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) – Uğur Bayar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – Uğur Bayar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – Rasih Engin Akçakoca Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – Jason Warner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – Lale Develioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – Hurşit Zorlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – Yılmaz Argüden Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – Aslı Demirel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Barış Tan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Tuğban İzzet Aksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Agah Uğur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Ben Graham Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262297

BIST

sumbashaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler